ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเสียงระบบ Daisy กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ภาพปกหนังสือวิวิธภาษา ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง วิวิธภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความยาว 6 ชั่วโมง 37 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือวิวิธภาษา ม.2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง วิวิธภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความยาว 8 ชั่วโมง 10 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือวิวิธภาษา ม.3

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง วิวิธภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความยาว 7 ชั่วโมง 17 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง วรรณคดีวิจักษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความยาว 8 ชั่วโมง 3 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง วรรณคดีวิจักษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความยาว 5 ชั่วโมง 41 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.3

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง วรรณคดีวิจักษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความยาว 7 ชั่วโมง 49 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.4

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง วรรณคดีวิจักษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ความยาว 10 ชั่วโมง 7 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.5

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง วรรณคดีวิจักษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ความยาว 6 ชั่วโมง 37 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.6

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง วรรณคดีวิจักษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความยาว 8 ชั่วโมง 57 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ม.4

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ความยาว 13 ชั่วโมง 50 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ม.5

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ความยาว 11 ชั่วโมง 47 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ม.6

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

เรื่อง หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ชั้น ม.6 แผ่นที่ 1 ความยาว 8 ชั่วโมง 30 นาที

แผ่นที่ 2 ความยาว 5 ชั่วโมง 46 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือเสียงระบบ Daisy

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภสวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0