ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ
ตราสัญลักษณ์ของ สพฐ.

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
This is an example of a HTML caption with a link.

News Update

หนังสือเสียงระบบ Daisy

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงได้นำหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวนทั้งสิ้น 41 รายวิชา มาจัดทำเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี่ ชนิดแสดงข้อความ ภาพและเสียง (Audio and full text) ในรูปแบบของ CD-ROM และเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนรวม และศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่ง เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ขณะเดียวกันเพื่อให้บริการเป็นไปได้อย่างทั่วถึง จึงทำการเผยแพร่สื่อดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปใช้ได้ตามอัธยาศัยแต่ห้ามจำหน่าย อ่านต่อ ...

Trainning

โครงการขับเคลื่อนระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

กิจกรรม สนับสนุนงบเงินอุดหนุน สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บัญชี ข.ค. ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง ระหว่างปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ

MOU

ความร่วมมือระหว่าง สศศ. สพฐ. กับ ศกพ. กศน. ผู้เรียนที่พิการ สังกัด กศน. ได้รับสิทธิในการขอรับหรือชื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ รายละเอียดดังนี้

พรบ. ลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตามมาตรา 32/4 และ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตามมาตรา 32/4
แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

รายละเอียดดังนี้

คู่มือ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา

Download PDF
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ   และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

Download PDF

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0