ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาทและหน้าที่

จัดระบบสิ่งอำนวยความสะดวก จัดเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทุกระดับ ทุกประเภทความพิการ ให้บริการทางการศึกษา ด้านการสาธิต การฝึกอบรม การผลิต การนิเทศ การติดตาม การประเมินผลการใช้ การซ่อมบำรุงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาแก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในสังคม ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบในการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนารูปแบบการกระจายเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล สำรวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นพิเศษ และการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ กำกับ ติดตาม ดูแล และประเมินผล การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้

 1. กลุ่มงานศูนย์กระจายสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
 2. กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ (ศูนย์หนูทำได้)
 3. กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 4. กลุ่มงานผลิตสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
 5. กลุ่มงานธุรการ

กลุ่มงานศูนย์กระจายสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

 1. จัดสรรเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง
 2. จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการของคนพิการในเรื่องนวัตกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 4. วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 5. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ การกระจายสื่อ การยืม การคืน นวัตกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 6. ดูแลระบบฐานข้อมูล แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระบบเครือข่ายการกระจาย สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 7. รับผิดชอบ ควบคุมงานทะเบียนยืม-คืนสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง
 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกระจายสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 9. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการกระจายสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 10. จัดทำคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 11. จัดทำคูปอง เพื่อรองรับการให้บริการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 12. จัดทำระบบทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย และจำหน่ายสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ
 13. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550
 14. รวบรวมปัญหา แนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการนำสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกไปใช้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ

กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ (ศูนย์หนูทำได้)

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการพัฒนา ด้านนวัตกรรม ในภาพรวมทั้งประเทศ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยทำการรวบรวมติดตาม และประเมินผลเพื่อให้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาและจัดทำเป็นเทคโนโลยีต้นแบบ
 3. ให้คำแนะนำ สาธิต ฝึกอบรม และทดลองการใช้สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้ครอบคลุมทุกประเภทของความพิการ
 4. ประเมินความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการเพื่อให้ได้รับสื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษ
 5. บริหาร จัดการงานระบบให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการสำหรับคนพิการ ด้วยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
 6. นำเสนอเพิ่ม เปลี่ยนแปลง สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ตามผลการวิจัยและพัฒนาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก
 7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นวัตกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาต่อสาธารณะ
 8. จัดทำ รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
 9. วางแผนออกแบบและสาธิตกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรมแก่บุคคลในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. ประสานงานการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้ง 77 แห่ง โรงเรียนเฉพาะความพิการ ทั้ง 48 แห่ง โรงเรียนการศึกษาเคราะห์ ทั้ง 51 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครองและผู้พิการ
 11. ให้บริการคำปรึกษาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 12. สาธิตการจัดทำแผนการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 13. รายงานผลการวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดฯ

 1. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์รายการสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก.)
 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์รายการสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก.)
  ให้เป็นปัจจุบันทันต่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. รวบรวม และเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์รายการสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก.)
 4. นำเสนอความรู้ ข้อเสนอแนะ และวิธีการใช้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

กลุ่มงานผลิตสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อผลิต พัฒนาสื่อต้นแบบ เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการทุกประเภท
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
 4. เผยแพร่และพัฒนาครู บุคลากรการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถผลิต พัฒนา และเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ
 5. ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในโรงเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะความพิการ
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ให้บริการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการ รวมทั้งการจัดทำสำเนาสื่อดิจิตอลให้กับครู บุคลากรการศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ

กลุ่มงานธุรการ

 1. ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณสำนักงาน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมสำนักงาน
 4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงาน
 5. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 6. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน
 7. บริหารงานบุคลากรและการพัฒนาสำนักงาน
 8. พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในสำนักงานที่มิใช่งานกลุ่มใดโดยเฉพาะ
 10. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภสวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0