ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคลากร Personnel

นางน้องนุช ธราดลรัตนากร

 

นางน้องนุช ธราดลรัตนากร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการ

นางสาวศศิ  แซ่เฮ้า

นางสาวศศิ  แซ่เฮ้า

นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
หัวหน้างานผลิต
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 
นายธเนศ แซ่แต้

นายธเนศ แซ่แต้

นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน หัวหน้างานธุรการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อฯ

ตำแหน่งว่าง

นายช่างเทคนิคอาวุโส
หัวหน้างานกำหนดมาตรฐาน
สื่อเทคโนโลยีฯ

ตำแหน่งว่าง

นายช่างเทคนิคอาวุโส
หัวหน้างานกระจายสื่อ
เทคโนโลยีฯ
ดร.สาลินี เกื้อเกียรติวงศ์

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ชำนาญงาน
ดร.สาลินี เกื้อเกียรติวงศ์

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ชำนาญงาน

พนักงานราชการ

นายปิยชาติ เพิ่มศรี

นายปิยชาติ เพิ่มศรี

พนักงานราชการ
หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย
(ศูนย์หนูทำได้)
นายอาทร ผูกรักษ

นายอาทร ผูกรักษ์

พนักงานราชการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ศูนย์หนูทำได้)
น.ส.ศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา

น.ส.ศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา

พนักงานราชการ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
(ศูนย์หนูทำได้)
น.ส.นภาพร เทพจันทร์

น.ส.นภาพร เทพจันทร์

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อฯ
น.ส.ปาริชาติ ศรีงาม

น.ส.ปาริชาติ ศรีงาม

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์กระจายสื่อฯ
น.ส.รุ่งทิวา ปฐมอารีย

น.ส.รุ่งทิวา ปฐมอารีย์

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์กระจายสื่อฯ
น.ส.พงษ์นภัส ผดุงจิต

น.ส.พงษ์นภัส ผดุงจิต

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์กระจายสื่อฯ
นางสาวศศกร สร้อยศรี

น.ส.ศศกร สร้อยศรี

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
และพัมนาสื่อเทคโนโลยีฯ
(ศูนย์หนูทำได้)
นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์

น.ส.วลัยพร ศรีตรีรัตน์

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อฯ
น.ส.ริญญภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล

น.ส.ริญญภัสร์
กิตติโชติเศวตกุล

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อฯ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุมณกาญ ทิพย์เตโช

ว่าที่ ร.ต.หญิง
สุมณกาญ ทิพย์เตโช

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานกำหนดมาตรฐาน
สื่อเทคโนโลยีฯ
นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี

นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานกำหนดมาตรฐาน
สื่อเทคโนโลยีฯ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายลิ้ม บ้านมอญ

นางสาวดวงหทัย ทงอุส่าห์

พนักงานจ้างเหมาบริการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภสวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0