ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Personnel

นางน้องนุช ธราดลรัตนากร

 

นางน้องนุช ธราดลรัตนากร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการ

นางอารีย์ สกุลรัตนเจริญ

นางอารีย์ สกุลรัตนเจริญ

นายช่างเทคนิคอาวุโส
หัวหน้างานกำหนดมาตรฐาน
สื่อเทคโนโลยีฯ
นางสาวศศิ  แซ่เฮ้า

นางสาวศศิ  แซ่เฮ้า

นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
หัวหน้างานผลิต
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 
ว่าที่ร.อ.อารักษ์ ตังครโยธิน

ว่าที่ร.อ.อารักษ์ ตังครโยธิน

นายช่างเทคนิคอาวุโส
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อฯ
นายธเนศ แซ่แต้

นายธเนศ แซ่แต้

นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน หัวหน้างานงาน บำรุงรักษาสื่อเทคโนโลยีฯ
ดร.สาลินี เกื้อเกียรติวงศ์

ดร.สาลินี เกื้อเกียรติวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ
(ศูนย์หนูทำได้)

พนักงานราชการ

นายปิยชาติ เพิ่มศรี

นายปิยชาติ เพิ่มศรี

พนักงานราชการ
หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย
(ศูนย์หนูทำได้)
นายอาทร ผูกรักษ

นายอาทร ผูกรักษ์

พนักงานราชการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ศูนย์หนูทำได้)
น.ส.ศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา

น.ส.ศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา

พนักงานราชการ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
(ศูนย์หนูทำได้)
น.ส.นภาพร เทพจันทร์

น.ส.นภาพร เทพจันทร์

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อฯ
น.ส.ปาริชาติ ศรีงาม

น.ส.ปาริชาติ ศรีงาม

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์กระจายสื่อ
เทคโนโลยีฯ
น.ส.รุ่งทิวา ปฐมอารีย

น.ส.รุ่งทิวา ปฐมอารีย์

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์กระจายสื่อ
เทคโนโลยีฯ
น.ส.พงษ์นภัส ผดุงจิต

น.ส.พงษ์นภัส ผดุงจิต

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์กระจายสื่อ
เทคโนโลยีฯ
นางสาวศศกร สร้อยศรี

น.ส.ศศกร สร้อยศรี

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
และพัมนาสื่อเทคโนโลยีฯ
(ศูนย์หนูทำได้)
นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์

น.ส.วลัยพร ศรีตรีรัตน์

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อฯ
น.ส.อรทัย อินลา

น.ส.อรทัย อินลา

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษา
สื่อเทคโนโลยีฯ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุมณกาญ ทิพย์เตโช

ว่าที่ ร.ต.หญิง
สุมณกาญ ทิพย์เตโช

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานกำหนดมาตรฐาน
สื่อเทคโนโลยีฯ
นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี

นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี

พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานกำหนดมาตรฐาน
สื่อเทคโนโลยีฯ

ลูกจ้างประจำ

นายลิ้ม บ้านมอญ

นายลิ้ม บ้านมอญ

ช่างคุรุภัณฑ์ ระดับ ช3
หัวหน้างาน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และงานรักษาความปลอดภัย
นายแขก จิตติธีรวงศ์

นายแขก จิตติธีรวงศ์

พนักงานธุรการ ระดับ ส3
เจ้าหน้าที่
งานบริหารงานทั่วไป
นายมนู สุระพันธุ์

นายมนู สุระพันธุ์

ช่างคุรุภัณฑ์ ระดับ ช3
เจ้าหน้าที่
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก

น.ส.ดวงหทัย ทงอุตสาห์
น.ส.ดวงหทัย ทงอุตสาห์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายภูสนาท นาคคำ
นายภูสนาท นาคคำ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
และจัดสวน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สต.คณิน ตุ้ยวงค์

สต.คณิน ตุ้ยวงค์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อส.ทพ.เสน่ห์ จันทร์ทรง

อส.ทพ.เสน่ห์ จันทร์ทรง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
พลทหารวิเชียร สุขวิภา

พลทหารวิเชียร สุขวิภา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายอรรถพล อินแก้ว

นายอรรถพล อินแก้ว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภสวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0