ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text)

ภาพประกอบบทความหนังสือเสียงระบบ Daisy

DAISY ย่อมาจากคำว่า Digital Accessible Information System หรือหนังสือเสียงระบบเดซี่ เป็นสื่อทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คนตาบอด คนสายตาเลือนราง คนที่มีสมองพิการ ศีรษะ คอ เกร็ง หรือสั่น ไม่อยู่นิ่ง เช่น Cerebral Paisy อ่านหนังสือไม่ได้ และคนพิการทางการอ่านหนังสือ (Dyslexia) ที่เห็นตัวอักษรหรือรูปประโยคแล้วอ่านไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องเหล่านี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของหนังสือได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป เพราะเป็นหนังสือเสียงระบบดิจิตอล ที่ผู้ใช้สามารถกดเลือกแล้วฟังเนื้อหาในส่วนใดของหนังสือได้ และสามารถข้ามไปอ่านยังหน้าหรือหัวข้อในหนังสือได้ตามต้องการ หรือเลื่อนย้อนกลับไปฟังซ้ำได้อีก ซึ่งหนังสือเสียงระบบเดซี่ ชนิดแสดงข้อความ ภาพและเสียง (Audio and full text) นี้ จะปรากฏตัวอักษรไปพร้อมกับเสียงอ่านทุกหน้า พร้อมรูปภาพและตารางตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม มีการบรรยายภาพ

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงได้นำหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวนทั้งสิ้น 41 รายวิชา มาจัดทำเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี่ ชนิดแสดงข้อความ ภาพและเสียง (Audio and full text) ในรูปแบบของ CD-ROM และเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนรวม และศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่ง เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ขณะเดียวกันเพื่อให้บริการเป็นไปได้อย่างทั่วถึง จึงทำการเผยแพร่สื่อดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปใช้ได้ตามอัธยาศัยแต่ห้ามจำหน่าย

คำแนะนำการใช้หนังสือเสียงระบบเดซี่

  1. ผู้ใช้จะต้องมีเครื่องอ่านหนังสือเสียงเดซี่ หรือมีโปรแกรมอ่านหนังสือเสียงเดซี่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน
  2. ควรศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน เพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเสียงเดซี่ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
  3. การฟังหนังสือเสียงเดซี่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม AMIS หรือ โปรแกรม DDReader plus ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
    และทำตามคำแนะนำในคู่มือของแต่ละโปรแกรม

ดาวน์โหลด โปรแกรมอ่านหนังสือเสียงเดซี่พร้อมคู่มือ

  1. โปรแกรม AMIS และ DDReader Plus ดาวน์โหลดที่นี่
  2. คู่มือการใช้โปรแกรม AMIS และ DDReader Plus ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือเสียงระบบ Daisy

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภสวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ