ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
This is an example of a HTML caption with a link.

News Update

หนังสือเสียงระบบ Daisy

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงได้นำหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวนทั้งสิ้น 41 รายวิชา มาจัดทำเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี่ ชนิดแสดงข้อความ ภาพและเสียง (Audio and full text) ในรูปแบบของ CD-ROM และเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนรวม และศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่ง เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ขณะเดียวกันเพื่อให้บริการเป็นไปได้อย่างทั่วถึง จึงทำการเผยแพร่สื่อดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปใช้ได้ตามอัธยาศัยแต่ห้ามจำหน่าย อ่านต่อ ...

Trainning

โครงการขับเคลื่อนระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนงบเงินอุดหนุน สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บัญชี ข.ค. ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง ไตรมาสที่ 1/2561

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยบกับเทคนิคต่างๆ ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาแก่ผู้พิการแต่ละบุคคล ระหส่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561

กิจกรรมที่ 3 การบำรุง-รักษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาสำหรับคนพิการ บัญชี ก. ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561

กิจกรรมที่ 4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561

MOU

ความร่วมมือระหว่าง สศศ. สพฐ. กับ ศกพ. กศน. ผู้เรียนที่พิการ สังกัด กศน. ได้รับสิทธิในการขอรับหรือชื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ รายละเอียดดังนี้

ความร่วมมือระหว่าง สช. กับ สศศ. สพฐ. เรื่อง การขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

คู่มือ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

Download
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ   และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

Download

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0