ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ห้องเรียนคณภาพสู่การเป็นมืออาชีพด้านการจัดการศึกษาพิเศษ web accessibility 2016
This is an example of a HTML caption with a link.

News Update

แบบสอบถาม
เรื่อง การผลิตและความต้องการใช้หนังสือเสียงระบบเดซี่
ประเภทแสดงข้อความ ภาพ และเสียง
ติดตามผลการให้บริการการขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวก
และสื่อทางการศึกษา บัญชี ก. ครั้งที่ 2

ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ

15/9/60 ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ ครม. เห็นชอบหลักการ เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน เทียบเท่าครูโรงเรียนรัฐบาล ...อ่านต่อ...

14/9/60 เพิ่มที่ยืน "ออทิสติก" ในสังคม Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "สถานการณ์และแนวโน้มของคนเป็นออทิสติกว่า ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 35 ล้านคน ขณะที่ประเทศคาดว่ามีประมาณ 3.7 แสนคนและจากสถิติปี 2555 เฉลี่ยเด็กไทย 1,000 คนเป็น 6 คน" ...อ่านต่อ...

13/9/60 กระทรวงศึกษาธิการ แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ “การุณ”เผย ศธ.ดูแลจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน... ...อ่านต่อ...

... อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด ...

Trainning

โครงการขับเคลื่อนระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

กิจกรรม ห้องเรียนคณภาพสู่การเป็นมืออาชีพด้านการจัดการศึกษาพิเศษ

กิจกรรม อบรมการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
Web Accessibility

MOU

ความร่วมมือระหว่าง สศศ. สพฐ. กับ ศกพ. กศน. ผู้เรียนที่พิการ สังกัด กศน. ได้รับสิทธิในการขอรับหรือชื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ รายละเอียดดังนี้

ความร่วมมือระหว่าง สช. กับ สศศ. สพฐ. เรื่อง การขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

Research & Developed

  1. แบบสอบถาม เรื่อง การผลิตและความต้องการใช้หนังสือเสียงระบบเดซี่ประเภทแสดงข้อความ ภาพ และเสียง
  2. ติดตามผลการให้บริการการขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวก
    และสื่อทางการศึกษา บัญชี ก. ครั้งที่ 2
  3. รายละเอียดคุณลักษระเฉพาะครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา(บัญชี ก.) 21 รายการ
  4. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคeลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ

สื่อวีดิทัศน์ การจัดการเรียนรู้

แบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางด้านต่างๆชุดหนังสือคู่มือ . . .

แบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางด้านต่างๆ

อ่านต่อ . . .

คู่มือ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

Download
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ   และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

Download

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter

Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0